0

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2565

Share

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2565

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผลการประกวดต้นเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงได้จัดการประกวดตันเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การตัดสินการประกวดตันเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศผลการประกวดตันเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ดังนี้

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเดชอุดม (วัดเมืองเดช)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดไชยมงคล

ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
รางวัลชนะเลิศ ไต้แก่ อำเภอบุณฑริก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดสุทัศน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดแจ้ง
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอเขมราฐ

ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอกันทรารมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดแสนสุข (มมร.)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอน้ำขุ่น
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอโขงเจียม
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอนาตาล

ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ (วัดหายโศก)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดพลแพน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใด้แก่ วัดบูรพา

ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดใต้ท่า
รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 1 ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่
รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 2 ใด้แก่ อำเภอตระการพืชผล
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดมหาวนาราม
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอม่วงสามสิบ

ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนวัดเลียบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ วัดสารพัฒนึก
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอเขื่องใน
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอศรีเมืองใหม่

ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดใหญ่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลเมืองเดชอุดม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอสว่างวีระวงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอทุ่งศรีอุดม
รางวัลชมเขย ได้แก่ อำเภอพิบูลมังสาหาร
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดภูเขาแก้ว

ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอตาลสุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดเมืองเดช ชุมชนแสนตอ-เมืองใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ได้แก่ วัดแสงเกษม
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดโพธิ์ตาก
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอดอนมดแดง